Tasarım Tescili

Tasarım Başvuru ve Tescil Sürecinde Verdiğimiz Hizmetler

  • Başvuru dosyalarının hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’nda dosyalanması.
  • Başvuru ve tescil sonrasında, tasarım hakkı üzerindeki hukuki tasarruflara (lisans, devir, unvan, nevi, adres değişiklikleri gibi) ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi.
  • Yenileme zamanı gelen tasarımların takibi ve iş sahiplerinin süresi içerisinde bilgilendirilmesi.
  • Başvuru ve tescil sonrasındaki tüm işlemlerin ve süreçlerin yasal süreleri içerisinde takip edilmesi ve yürütülmesi.
  • Başvuru yapıldıktan sonra, başvuru tarihinden itibaren, Türk Patent tarafından her ay iki kez yayınlanan Tasarım Bültenlerinde izleme yapılarak çıkan sonuçların müvekkillere raporlanması.
  • Bültende yayınlanan benzer tasarımlara, alınan talimatlar doğrultusunda itiraz dosyalarının hazırlanarak Türk Patent’te dosyalanması.

Tasarım nedir?

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder.

Tasarımlar 1995 yılından bu yana yürürlükte bulunan 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca korunmakta iken, 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Kanunla korunmaya devam etmiştir. Tasarımlar 6769 Sayılı Kanuna göre tescil edildiği takdirde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması halinde ise tescilsiz tasarım olarak 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa göre korunmaktadır.

Tasarım Tescilinin Önemi

Bir tasarımın TÜRKPATENT nezdinde tescil edilebilmesi için, öncelikle tasarım konusu ürün, endüstriyel yolla birden fazla sayıda üretilebilir olmalıdır. Bunun yanında, tasarımın yeni olması, ayırt edici olması ve kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olmaması da tescil koşulları arasındadır.

Tasarım tescil belgesi, tasarımın aynısı veya benzerinin başkaları tarafından yapılmasını, üretilmesini, piyasaya sunulmasını, satılmasını, sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakların izinsiz genişletilmesini ve devredilmesini engeller. Tüketiciler, kalite ve teknik açılardan aynı olan iki ürün arasında tercih yaparlarken ürünün tasarımı büyük rol oynamakta, hatta bazen müşteri tercihlerinde tek başına belirleyici olabilmektedir. Bu noktada, ticari rekabette çok büyük önemi olan ürün ve ambalaj tasarımlarının, tasarım sahibi firma veya kişi tarafından tescillenmesi büyük önem arz etmektedir.

Tasarım sahibinin gerek ulusal alanda gerek uluslararası alanda tasarımını tescil ettirerek koruma altına alması tasarım sahibinin yarattığı ürün üzerindeki haklarını koruyacaktır. Böylece, tasarım sahibi tasarımını yurt içi ve yurt dışı piyasalara gönül rahatlığı ile sürebilecektir.

İhracat yapılan ülkede tescilli benzer bir tasarım varsa, gümrüklerde ürünlerinize el konulması riski vardır. Aynı risk iç piyasada da mevcuttur. Bu nedenle, tasarımınızı tescil başvurusunda bulunduktan sonra piyasaya sunun, aksi bir davranışın her açıdan büyük riskler taşıyacağını da unutmayın.

Tescilsiz tasarım ise; sahibine yine tescilli tasarımda olduğu gibi ürünün üretilmesi, piyasaya sunulması, satılması, ticari amaçla kullanılması, ithal edilmesi ve tasarımın uygulandığı ürünle ilgili sözleşme yapmak için öneride bulunulması gibi fiilleri engelleme hakkını, sadece korunan tasarımın aynısının veya genel izlenim itibarıyla ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kopyalanarak alınması halinde verir. Korunan tasarımın kendi tasarımından önce kamuya sunulduğunu makul yollarla bilmesi mümkün olmayan bir tasarımcı tarafından, bağımsız olarak yapılan tasarımın koruma kapsamındaki tasarımdan kopyalanmış olduğu kabul edilmez.Bunun yanı sıra, tescilsiz tasarımın koruma süresi, kamuya ilk sunulduğu tarihten itibaren 3 yıldır.

Tasarım Yenileme

Tasarım tescil belgesi 5 yıl süre ile geçerlidir. Tasarım tescilinin başvuru sahibine sağladığı koruma, 5 er yıllık dönemler dahilinde, gerekli resmi yenileme ücretleri TÜRKPATENT’e yatırılarak 25 seneye kadar uzatılabilir.

TÜRKPATENT nezdinde tasarım yenileme talebinin, tasarımın koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir. Bu sürenin kaçırılması halinde ise yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

Tasarım Başvurularının İncelenmesi ve İtiraz Süreçleri

Tasarım başvuruları, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile getirilen 64. Maddeye istinaden, TÜRKPATENT tarafından incelemeye tabii tutulmaktadır. Kurum’un bu yöndeki incelemesi neticesinde verilen kararlara karşı başvuru sahipleri, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde gerekçeli ve yazılı olarak itiraz edebilir. Bu aşamada hak kaybı doğmaması açısından kararlara itiraz edilmesi ve Kurum tarafından gerekli görülen hallerde ek görüş verilmesi, başvurunun sıhhati için faydalı olacaktır.

Tasarım sahiplerinin kendi tasarımları ile aynı ya da benzer tasarımların tescil başvurularına, resmi tasarım bülteninde yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz etme hakları bulunmaktadır.

Yayınlanan aynı ya da benzer tasarım başvurularına itiraz edilmemesi halinde ise tasarımınızın benzerlerinin başkalarınca tescil edilip yasal olarak piyasada kullanılması ve tasarımlarınız açısından piyasada karışıklık ortaya çıkarak müşteri ve gelir kaybına uğramanız gibi arzu edilmeyen sonuçlar doğması muhtemeldir.

Tasarım Tescil Belgesi hakkı devredilebilir, lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir, veraset yolu ile varislere intikal edebilir ya da rehnedilebilir. Tasarım Tescil Belgesi üzerinde yapılan devir, lisans, veraset yoluyla intikal ve rehin gibi hukuki tasarruflarla, adres ve unvan değişikliklerinin üçüncü kişilere karşı bir hüküm ifade edebilmesi için, TÜRKPATENT nezdinde tutulan Tasarımlar Siciline kayıt edilmesi gerekmektedir. Bu tür değişiklikleri TÜRKPATENT’e bildirmek zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi takdirde iyiniyetli 3. Şahıslara karşı, tasarım tescilinden doğan haklarınızın ileri sürülmesi imkanı bulunmamaktadır.

tr_TRTurkish