Marka Tescili

Marka Başvuru Ve Tescil İşlemleri Süreci İle İlgili Hizmetlerimiz

  • Başvuru öncesi, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) web sayfasından ve kullandığımız programlardan marka ön araştırması yapılarak, elde edilen sonuçlara göre, marka başvurusunun tescil için uygunluk değerlendirmesinin yapılması ve bunun için rapor hazırlanması.
  • Marka başvuruların hazırlanarak TÜRKPATENT’te dosyalanması. Başvurunun kısmen ya da tamamen reddi halinde, ret kararlarına itirazların dosyalanması.
  • Marka başvurusu yapıldıktan sonra başvuru tarihinden itibaren TÜRKPATENT tarafından her ay iki kez yayınlanan Resmi Marka Bültenlerinde benzerlik izlemesi yapılarak, elde edilen sonuçların müvekkillere raporlanması.
  • Bültende yayınlanan benzer markaların ilanına, alınan talimatlar doğrultusunda itiraz hazırlanarak TÜRKPATENT’te dosyalanması. TÜRKPATENT tarafından verilen red yada kısmi red kararlarına karşı itirazların hazırlanarak dosyalanması
  • Yenileme zamanı gelen markaların takibi ve müvekkillere süresi içerisinde bildirim yapılması.
  • Tanınmış marka başvurularının, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenen kriterlere göre hazırlanarak dosyalanması.
  • Başvuru ve tescil sonrasında marka ile ilgili çeşitli değişikliklerin lisans, devir, unvan, nevi, adres değişiklikleri gibi hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Marka Konusunda Genel Bilgiler

Marka kavramını, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaret olarak nitelendirebiliriz.

Marka koruması hemen hemen dünyanın tüm ülkelerinde, Türkiye’nin de 1930 yılında imza attığı “Paris Sözleşmesi” kriterlerine göre sağlanır. Türkiye’de markalar, Paris Anlaşmasına uygun olarak hazırlanmış olan ve 1995 yılından itibaren yürürlükte olan 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre korunmakta iken, 10.01.2017 tarihinde yayınlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanun’una göre korunmaktadır.

Marka Tescilinin Önemi

İlke olarak bir markanın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerinden yararlanabilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde usulüne uygun olarak yapılacak başvuru sonrasında tescil edilmiş olması şarttır. TÜRKPATENT nezdinde tescil edilmemiş olan marka, kural olarak size ait değildir.

Gerek üretim, gerekse hizmet sağlayan işletmeler ürün veya hizmetlerini ayırt etmek, piyasada isim olabilmek için kullandıkları markaları “marka tescili” ile koruma altına almaktadır. Marka tescili; kullanılan isim, logo veya ayırt edici işaretin birebir aynısının veya benzerlerinin kullanılmasını engelleyen en önemli ve güçlü yasal yoldur. Şirketlerin güçleri sahip oldukları maddi varlıklardan ziyade, markalarının değerleri ile de ölçülmektedir. Ürünün ya da hizmetin kalitesi, güvenilirliği gibi konularda tüketicilere fikir verir. Çünkü çoğumuz kaliteli ürünü marka çatısı altında bulacağımızı düşünürüz. Yani markanız sizi anlatır.

Değer taşıyan her şey gibi markaların da korunması gereklidir. Markanın koruması, elbette ki onun sahibi adına tescil edilmesi ile başlar.

Rekabet ortamında marka hakkının ihlali, ürünün taklidi veya piyasada güçlü şirketlerin ağırlığı gibi konularda sizi koruyacak, haksız rekabeti hızlı yollarla engelleyecek güç, markadır.

Markanın TÜRKPATENT’TE tescili halinde, sadece Türkiye ulusal sınırları içinde koruma sağlar. Yurtdışında koruma isteniyor ise koruma istenen her bir ülkede marka tescili almak önemle gerekmektedir. İhracat yaptığınız ya da yapmayı planladığınız ülkelerde markanızı mutlaka ve ihracata başlamadan önce tescil ettirmeniz önerilmektedir. Böylece markanızı, ihlal riski almadan gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Markanın tescilsiz kullanımı ve kullanımın üçüncü şahısların haklarını ihlal etmesi durumunda, cezai ve hukuki yaptırımlara da maruz kalabilirsiniz. İşinizin, marka tescili için küçük olduğunu asla düşünmeyin. Boyutu ne olursa olsun markanızın tescili sizi her zaman rakiplerinizin bir adım önünde tutacaktır.

Marka Koruma Süresi ve Yenileme

Tescilli bir marka 10 yıl süre ile sahibine koruma sağlar. Marka tescilinin marka sahibine sağladığı koruma 10′ar yıllık dönemler halinde yenilenmek kaydıyla, süresiz olarak sahibine koruma sağlayacaktır.

TÜRKPATENT nezdinde marka yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulmaması halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir. Markasını yenilemeyen marka sahibi, sona erme tarihinden itibaren iki sene içerisindeki tescil başvurularına markayı fiilen kullanması koşulu ile itiraz edebilmektedir.

Marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yenilenebilir. Ortak markaların yenilenmesi için gruba dahil işletmelerden, birinin talebi yeterlidir. Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder. Yenilenmeyen markalar, hükümsüz hale gelmekte ve başkaları adına tescil edilebilmektedir

Marka Hakkı Üzerinde Tasarruf İşlemleri

Marka, devredilebilir, lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir, veraset yolu ile varislere intikal edebilir ya da rehnedilebilir. Marka Tescil Belgesi üzerinde yapılan devir, lisans, veraset yoluyla intikal ve rehin gibi tasarruflarla, adres ve unvan değişikliklerinin üçüncü kişilere karşı bir hüküm ifade edebilmesi için, marka siciline kayıt edilmesi gerekmektedir. Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir. Devir sözleşmelerinin geçerliliği, ancak noter tarafından onaylanmış şekilde yapılmış olmalarına bağlıdır. O halde, değişikliklerin marka siciline usulüne uygun bir şekilde kayıt edilmesi gerekmektedir.

Kurum Kararlarına İtiraz

Tescil başvurusunda bulunulmuş bir marka, sınai mülkiyet uzmanları tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 5. Madde hükmüne göre incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme sonucunda marka başvurusunun kabulüne ya da reddine veya kısmi reddine karar verilmektedir. Bu kararların iptali için, kararın tebliğinden itibaren iki ay içerisinde, yine Kurum nezdinde itiraz edilebilmektedir. İtirazlar,Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından, değerlendirilmeye alınır, kabul, red veya kısmı red kararları ile sonuçlanır. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarına, kararın tebliği tarihinden itibaren iki ay içerisinde, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde dava açılabilmektedir.

Resmi Marka Bültenlerinde İlan Edilen Markalara İtiraz

TÜRKPATENT tarafından her ay iki kez olmak üzere yayınlanan Resmi Marka Bültenlerinde ilan edilen marka başvurularına, ilan tarihinden itibaren iki ay süresince 3. kişiler tarafından, kendi markalarına aynı veya benzer olduğu gerekçeleri ile itirazda bulunabilirler. Böyle bir itiraz ile karşılaşıldığında ise, başvuru sahibinin itiraza karşı kendisine bildirimden itibaren bir ay içerisinde cevap verme hakkı bulunmaktadır.

İtiraz dilekçesi, önce Markalar Dairesi Başkanlığında marka uzmanları tarafından incelemeye alınır ve marka başvurusunun kabulüne, reddine veya kısmen reddine karar verilir. Kısmi red veya tamamen red kararı verilmesi halinde, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde itiraz edilmesi mümkündür.Bu karara karşı itirazlar, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirmeye alınır ve itirazın kabulü, reddi veya kısmı kabul/reddişeklinde sonuçlandırılır. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun kararlarına, kararın tebliği tarihinden itibaren iki ay içerisinde, Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde dava açılabilmektedir.

tr_TRTurkish