Faydalı Model Tescili

Faydalı Model Başvuru ve Tescil İşlemleri İle İlgili Hizmetlerimiz

 • Başvuru öncesinde, Dünyada ve Türkiye’de çeşitli veri tabanları kullanılarak buluş konusu hakkında müvekkilin isteğine bağlı olarak ön araştırma yapılması ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde buluşun değerlendirilmesi, iş sahibi ile görüş alışverişinde bulunularak en iyi koruma yönteminin tespit edilmesi ve başvuru dosyasının hazırlanması, Türk Patent ve Marka Kurumunda(TÜRKPATENT) dosyalanması.
 • Başvuru ve tescil sonrasındaki tüm işlemlerin ve süreçlerin, süreleri içerisinde takip edilmesi ve yürütülmesi.
 • Başvuru ve tescil sonrasında, patent/faydalı model ile ilgili çeşitli değişikliklerin lisans, devir, unvan, nevi, adres değişikliği vs. gibi hukuki işlemlerin gerçekleş
 • Buluşun korumasının devamı için, her yıl ödenmesi gereken yıllık ücretlerin takibi ve hak sahiplerine bildirilmesi.

Faydalı Model Konusunda Genel Bilgiler

Yeni ve sanayiye uygulanabilir nitelikteki buluşlara faydalı model belgesi verilir. Faydalı modeller, buluşlara sağlanan korumadır, ancak, bir buluşa faydalı model belgesi verilmesi için, tekniğin bilinen durumunu aşması kriteri aranmamaktadır.

Faydalı Model Nedir?

Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine, 10 yıl süre ile buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Koruma süresi sona erenFaydalı Model Belgelerine konu buluşlar kamunun malı haline gelir.

551 sayılı KHK’ya göre korunan faydalı modeller, 10 Ocak 2017 tarihli Resmi gazetede yayınlanan6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile korunmaktadır.

Bir Buluşun Faydalı Model Belgesi Verilerek Korunabilmesi İçin Gereken Özellikler:

Yenilik: Buluşun, başvuru tarihinden önce, Türkiye içinde veya dünyada herkesin ulaşabileceği şekilde yazılı olarak veya bir başka yolla açıklanmış veya yöresel veya ülke çapında kullanılmamış olmasıdır.

Sanayiye uygulanabilirlik: Buluşun, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte olmasıdır.

Faydalı model başvuruları için inceleme yapılmamaktadır. Bu yüzden patent belgesine göre daha kısa sürede ve daha düşük bir maliyetle faydalı model belgesi alınabilir. Özellikle bu yolla küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşları ile araştırma kuruluşlarının buluşlarını korumaları kolaylaştırılmaktadır.Ancak, faydalı model başvuruları için daha önce tercihe bağlı olan araştırma raporunun düzenlenmesi,6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile zorunlu hale getirilmiştir.

Kanundaki düzenlemeye göre; Başvuru sahibi başvuruyla birlikte veya herhangi bir bildirime gerek olmaksızın başvurutarihinin kesinleşmesinden itibaren iki ay içinde ücretini ödeyerek ve yönetmelikte belirtilen şartlarauygun olarak araştırma talebinde bulunur. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır.

Faydalı Model Belgesi ile Korunamayacak Buluşlar ve Konular:

 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel yöntemler,
 • Zihni faaliyetler, iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler,
 • Bilgisayar programları,
 • Estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri,
 • Bilginin sunumu.
 • Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar,
 • Mikrobiyolojik işlemler veya bu işlemler sonucu elde edilen ürünler hariç olmak üzere, bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler,
 • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri ile cerrahi yöntemler dahil tüm tedavi yöntemleri,
 • Oluşumunun ve gelişiminin çeşitli aşamalarında insan bedeni ve bir gen dizisi veya kısmi gen dizisi de dahil olmak üzere insan bedeninin öğelerinden birinin sadece keşfi,
 • İnsan klonlama işlemleri, insan eşey hattının genetik kimliğini değiştirme işlemleri, insan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılması, insan ya da hayvanlara önemli bir tıbbi fayda sağlamaksızın hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlar,

Yukarıda belirtilen, usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında da faydalı model belgesi verilmez. Kimyasal maddelerin yanı sıra, artık biyolojik maddelere veya kimyasal ve biyolojik usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlara, eczacılıkla ilgili maddelere veya eczacılıkla ilgili usullere ya da bu usuller sonucu elde edilen ürünlere ilişkin buluşlar ile biyoteknolojik buluşlara da, faydalı modelin küçük geliştirmelerin korunmasında kullanılacağı ve bu sayılanların da karmaşık buluşlar olduğu gözetilerek faydalı model belgesi verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Faydalı Model Belgelerinin Hukuki İşlemlere Konu Edilmesi

Faydalı model belgeleri devredilebilir, lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir, veraset yolu ile varislere intikal edebilir ya da rehnedilebilir. Faydalı model belgesi üzerinde yapılan devir, lisans, veraset yoluyla intikal ve rehin gibi tasarruflarla, adres ve unvan değişikliklerinin üçüncü kişilere karşı bir hüküm ifade edebilmesi için, bunların Türk Patent nezdinde tutulan Resmi Patent Siciline kayıt edilmesi gerekmektedir.

PATENT YAYIM KODLARI (NUMARALARI)

Türkiye’de Resmi Patent Bültenleri Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından her ayın 20’sinden sonra yayımlanmaktadır. TÜRKPATENT’in yayımladığı Resmi Patent Bültenlerinde, yayımlanan her patent ya da faydalı model yayımı ile ilgili aşağıdaki gibi yayım numaraları bulunmaktadır. Yayım numarasının sonundaki bir harf ya da bir harf ve yanında bir rakamdan oluşan yayım kodları bulunmaktadır. Bu yayım kodlarının anlamları aşağıdaki gibidir.

Örnek Patent Yayım Numarası: TR 2019 89653 B

Örnek Patent Yayım Kodu: B

Patent

B: Tescil edilmiş ulusal patent yayımı. (Tescil)

A1: Patent başvuru + araştırma raporu yayımı. Patent başvurusunun araştırma raporu yayım tarihi olan 18 ay öncesinde hazırlanmış ise, 18. ayda araştırma raporu ile birlikte başvuru yayımlanır. (Başvuru ve Araştırma Raporu)

A2: Sadece patent başvurusu yayımı. 18. ayda araştırma raporu hazırlanmamışsa, sadece başvuru yayımlanır. Erken yayım talep edilmişse de sadece başvuru yayımlanır. (Başvuru)

A3: Sadece patent araştırma raporu yayımı. Başvurudan sonra sadece araştırma raporu yayımı. (Araştırma Raporu)

Faydalı Model

Y: Tescil edilmiş ulusal faydalı model yayımı. (Tescil)

U: Faydalı model başvurusu yayımı. (Başvuru)

U3: Sadece faydalı model araştırma raporu yayımı. Önceden yayımlanmış olan faydalı model başvurusunun araştırma raporu. (Araştırma Raporu)

U4: Araştırma raporu ile birlikte yayımlanan faydalı model başvurusu. (Başvuru ve Araştırma Raporu)

U5: Araştırma raporu olmadan yayımlanan faydalı model başvurusu. (Başvuru)

 

Avrupa Patenti

T3: İstemleri yayımlanan Avrupa patent başvurusu yayımı. (Başvuru)

T4: Avrupa patenti fasikül yayımı. Avrupa patentlerinin verilmesi ile ilgili fasikülleri yayımlanan Avrupa patentleri (Türkiye’de validasyonu yapılmış, yani geçerli kılınmış). (Tescil)

 

PCT (Patent Cooperation Treaty – Patent İş Birliği Antlaşması) 

U1: PCT 1. kısım ile ulusal aşamaya giren faydalı model başvurusu yayımı. (Başvuru)

U2: PCT (Patent Cooperation Treaty – Patent İşbirliği Antlaşması) 2. kısım ile ulusal aşamaya giren faydalı model başvurusu yayımı. (Başvuru)

T1: PCT 1. kısım ile ulusal aşamaya giren ve araştırma raporu ile birlikte yayımlanan patent başvurusu. (Başvuru ve Araştırma Raporu)

T2: PCT 2. kısım ile ulusal aşamaya giren patent başvurusu. (Başvuru)

T: PCT ile yapılan ve araştırma raporu ile birlikte yayımlanan patent başvurusu. (Başvuru ve Araştırma Raporu)

T5: PCT ile yapılan ve TÜRKPATENT bünyesinde hazırlanan araştırma raporu ile yayımlanan faydalı model başvurusu. (Başvuru ve Araştırma Raporu)

T6: PCT ile yapılan faydalı model başvurusu. (Başvuru)

T7: PCT ile yapılan ve yayımlanmış olan faydalı model başvurusunun TÜRKPATENT bünyesinde hazırlanmış olan araştırma raporu. (Araştırma Raporu)

T8: PCT ile yapılan, araştırma raporu herhangi bir nedenden dolayı düzenlenememiş olan patent başvurusu. (Başvuru)

Entegre Devre Topoğrafyası

TB: Entegre Devre Topoğrafyası tescil yayımı. (Tescil)

tr_TRTurkish