Coğrafi İşaret Tescili

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvuru ve Tescil İşlemleri ile İlgili Hizmetlerimiz

 • Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı tescili için başvuru dosyasının hazırlanması ve başvuru işlemlerinin yapılması.
 • Başvuru ve sonrasındaki tüm işlemlerin takibi ve işlemlerinin süresi içerisinde yürütülmesi.
 • Bültende ilan edilen Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı ile ilgili olarak alınan talimatlar doğrultusunda itiraz dosyalarının hazırlanarak Türk Patent’e dosyalanması.

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Konusunda Genel Bilgiler

Ülkemizde Coğrafi İşaretlerin korunmasına 27.06.1995 tarihinde yürürlülüğe giren 555 sayılı KHK ile başlanmıştır.Coğrafi işaretlerin korunması hakkındaki KHK, 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı kanunun 191 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 33-54. maddelerinde coğrafi işaretler ve Geleneksel Ürün Adı ile ilgili hükümler yer almaktadır. Bu kanun; doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ile sanayi ürünlerinin geliştirilmesi ve korunması için hazırlanmış bir yasal düzenlemedir. Coğrafi İşaretler Menşe ve Mahreç işaretleri olarak iki grupta anılırlar. Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı “Menşe adı” olarak anılır.

Bu şekilde anılabilmesi için ürünün;

 • Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre alan veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması,
 • Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması,
 • Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması şartlarını birlikte taşıması gerekir.

Bir ürünün menşei olanyöre, alan veya bölge adının, “Mahreç İşareti” olarak tescil edilebilmesi için;

 • Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya ülkeden kaynaklanan bir ürün olması,
 • Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş bir ürün olması,
 • Üretimi işlenmesi veya diğer işlemlerden enaz birisinin belirlenmiş bir coğrafi alanın sınırları içinde yapılan bir ürün olması, gerekmektedir.

Menşe adını taşıyan ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilemezler. Mahreç İşaretini taşıyan ürünler ise ait oldukları bölgenin dışında üretilebilirler.

Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek içingeleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar, aşağıdaki şartlardan en az birinisağlaması halinde geleneksel ürün adı olarak tanımlanırlar:

 • Geleneksel üretim veya işleme yöntemi yahut geleneksel bileşimden kaynaklanması.
 • Geleneksel hammadde veya malzemeden üretilmiş olması.

Başvuru Hakkı

Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

 • Üretici grupları.
 • Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
 • Ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler.
 • Ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici.

Başvuru Şartları

Coğrafi işaret başvurusu aşağıda belirtilen unsurları içerir:

 • Başvuru yapanın kimliğine ve 36 ncı maddede belirtilen başvuru hakkına sahip olanlardan hangisine dahil olduğuna ilişkin bilgileri de içeren başvuru formu.
 • Başvuru yapan gerçek veya tüzel kişinin ürünün tek üreticisi olması halinde, bu hususu ispatlayan bilgi ve belgeler.
 • Tescili istenen coğrafi işaretin adı, menşe adı veya mahreç işaretinden hangisine uygun olduğuna ve ürün grubuna ilişkin bilgi ile coğrafi işaret tanımına uygunluğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler.
 • Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler.
 • Coğrafi alanın sınırlarını açıkça tanımlayan ve belirleyen bilgi ve belgeler.
 • Üretim metoduna ve varsa söz konusu ürüne özelliğini veren yerel üretim teknikleri ile usul ve adetlere ilişkin bilgi ve belgeler.
 • Coğrafi işaret tanımı kapsamında coğrafi işaret tesciline konu olan ürünün niteliğinin, ününün veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlantısını kanıtlayan bilgi ve belgeler.
 • Ürünün söz konusu coğrafi alandaki tarihsel geçmişine ilişkin bilgi ve belgeler.
 • 49 uncu madde hükümlerine uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve belgeler.
 • Coğrafi işaretin kullanım biçimi ve varsa etiketleme ve ambalajlama usullerini açıklayan bilgiler.
 • Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

Geleneksel ürün adı başvurusu aşağıda belirtilen unsurları içerir:

 • Başvuru yapanın kimliğine ve 36 ncı maddede belirtilen başvuru hakkına sahip olanlardanhangisine dahil olduğuna ilişkin bilgileri içeren başvuru formu.
 • Tescili istenen geleneksel ürün adına ve ürün grubuna ilişkin bilgi ile 34 üncü maddede yer alantanıma uygun olduğunu kanıtlayan bilgi ve belgeler.
 • Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik veduyusal özelliklerini açıklayan teknik bilgi ve belgeler.
 • Ürün içeriğinde yer alan hammadde ve diğer bileşenlerin özellikleriyle birlikte ürün

karakteristiğine işaret eden ürün hazırlama tekniklerinin de açıklandığı üretim metodu tanımı.

 • 49 uncu madde hükümlerine uygun olarak denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgi vebelgeler.
 • Geleneksel ürün adının kullanım biçimini ve varsa etiketleme ve ambalajlama usulleriniaçıklayan bilgi ve belgeler.
 • Başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Haklarının Hukuki İşlemlere Konu Edilmesi

Diğer sınai mülkiyet haklarından ayrık olarak, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı hakları; lisans, devir, intikal, haciz ve benzeri hukuki işlemlere konu olamayacak ve teminat olarak gösterilemeyecektir.

tr_TRTurkish