Madrid Protokolü Ücretleri, Yeniden Güncellendi

Madrid Protokolü Ücretleri, Yeniden Güncellendi

 Türk Patent ve Marka Kurumu’nca yapılan son değişiklikler neticesinde Madrid Protokolü kapsamında yurt dışından yapılan başvurularda Türkiye’nin marka başvurusu, sonraki belirleme veya yenileme işlemlerinde belirlenen taraf olarak seçilmesi durumunda ödenmesi gereken ücretler WIPO tarafından güncellendi. Bütün ücretlerde İsviçre Frangı bazında yine indirime gidildi.

Bu kapsamda 06.11.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye’ye yapılacak uluslararası marka başvurularında ödenmesi gereken ücretler listesi aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Belirleme Ücreti (Uluslararası Başvuruda veya Sonraki Belirlemede) İsviçre Frangı (CHF)
 • Tek sınıflı marka başvuru ücreti
90
 • Marka başvurusu ek sınıf ücreti (2. Sınıf)
25
 • Marka başvurusu ek sınıf ücreti (3. Sınıf ve sonraki her bir sınıf için)
29
  Yenileme Ücreti
 • Sınıf sayısından bağımsız yenileme ücreti
81
 • Koruma süresi sona eren markanın yenileme ücreti
151

 

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2023/madrid_2023_28.pdf?utm_source=WIPO+Newsletters&utm_campaign=9ce094158a-DIS_MADRID_NEWS_EN_091023&utm_medium=email&utm_term=0_-e80981fddd-%5BLIST_EMAIL_ID%5D

MARKA VEKİLLİĞİ VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINDA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

“MARKA VEKİLLİĞİ VE PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINDA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA”

 

En son 7 Nisan 2021 tarihinde güncellenmiş olan Patent Vekilliği Ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil Ve Disiplin Yönetmeliği 12.05.2023 tarihinde patent vekilliği ve marka vekilliği sınavları ile ilgili olarak değiştirilmiştir. Resmi Gazete’de yayımlanan Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile patent vekilliği ve marka vekilliği sınavlarının ikinci aşaması olarak uygulanan mesleki yeterlilik sınavları kaldırılmıştır. patent vekilliği ve marka vekilliği sınavları tek aşamalı ve çoktan seçmeli olacaktır. 2015, 2017, 2019 ve 2021 yıllarındaki sınavlarındaki genel yeterlik, yani ilk aşama sınavlarında olduğu gibi, çoktan seçmeli sınavlarda 100 üzerinden 70 ve üstü alan adaylar vekil olmaya hak kazanacaklardır. Böylece patent vekilliği ve marka vekilliği sınavlarında 2015 öncesi tek aşamalı sınav sistemine dönülmüş olmaktadır. Ancak son yıllardaki ilk aşama, yani genel yeterlilik sınavında olduğu gibi, benzer şekilde; sınavın ve soruların Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanılması beklenmektedir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230512-33.htm

 

https://www.turkpatent.gov.tr/duyurular/patent-vekilligi-ve-marka-vekilligi-sinav-sicil-ve-disiplin-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-resmi-gazetede-yayimlandi

1702 Patent Lisans 2022 Yılı 1. Dönem Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında 1702, 2022 yılı 1. dönem çağrısına çıkmıştır.

1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Çağrı kapsamında, bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

1702-Patent Lisans-2022-1 kodlu bu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir. Proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentler ile ilgili teknoloji değerleme hizmeti alımları destek kapsamında değerlendirilecektir.

1702-Patent Lisans-2022-1 çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

 

 • Temel destek oranı %25’tir.
 • Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
 • Müşteri Kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir.
 • Proje kapsamındaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde Çağrı Duyurusu ekinde belirtilen eylem alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
 • EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir.
 • Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.
 • Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı kavram doğrulama, prototip geliştirme ve test-analiz işlerine ait hizmet alımı giderlerine ve patentler ile ilgili teknoloji değerleme hizmeti giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır. Destek kapsamına alınabilecek kavram doğrulama, prototip geliştirme ve test-analiz hizmet alımlarının toplam üst tutarı 250.000 TL’dir.

Çağrı takvimi aşağıda yer almaktadır:

 

1702-2022-1 Çağrı Takvimi
Çağrının açılış tarihi 28 Şubat 2022
Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi 25 Mayıs 2022, saat 17:30
Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması** 7 Mart 2022
Çağrı kapanış tarihi*** 2 Haziran 2022, saat 23:59
Destek başlangıç tarihi 1 Temmuz 2022
Proje bütçesi üst limit 2.000.000 TL (iki milyon Türk Lirası)

 

Şirketlerin dinamik piyasa koşullarına uyum sağlayabilmeleri için sürekli olarak yeni yetkinlikler geliştirmeleri ve mevcut yetkinliklerini güncellemeleri gerekmektedir. Araştırma kurumlarında geliştirilmiş teknolojilerin lisanslanması, şirketlerin kendi teknolojilerini daha etkin biçimde ticarileştirmelerine katkı sağladığı gibi yeni teknolojiler geliştirmelerini de kolaylaştırabilmektedir. Ürünlerini daha hızlı pazara sunmak için yeni teknolojilere ihtiyaç duyan şirketler, patentli teknolojileri lisanslamayı tercih edebilmektedir. Lisanslama yoluyla patentli teknolojileri kendi bilgi birikimine ekleyebilen şirketlerin ürünlerini rakiplerinden daha hızlı pazara sunabildikleri görülmektedir.

Diğer taraftan şirketlerin diğer araştırma kurumlarında geliştirilmiş teknolojileri lisanslamasını

engelleyen çeşitli etmenler de mevcuttur. Patentli teknolojilerin ticarileştirilmesini engelleyen

önemli nedenlerden bir tanesi bilgi asimetrisidir. Bu bağlamda teknoloji geliştiriciler, buluşlarının değerini tam olarak belirleyememekte, teknolojiyi kullanmak isteyen şirketler ise teknik ve finansal belirsizliklerden dolayı yatırımı riskli bulmaktadır. Bilgi asimetrisinden dolayı patentli teknolojilere yapılacak yatırımların riskli bulunması nedeniyle bu alana yeterli kaynak ayrılmamaktadır.

Patentle korunan teknolojileri uygulamaya dönüştürmeyi amaçlayan kuruluşlara sağlanacak destek ile bilgi ve teknoloji aktarımı süreçlerinin kolaylaştırılabileceği değerlendirilmiştir. Bu husus 11. Kalkınma Planı’nda da yer bulmuş ve 351.3 numaralı politika tedbirinde Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yolu ile Türkiye’de yerleşik firmalara aktarılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda TÜBİTAK Yenilik Destek Programı çerçevesinde 1702 Patent Lisans-2022-1 kodlu ve “Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı” başlıklı çağrıya çıkılmıştır.

 

TÜBİTAK  1702 Yenilik Destek Programı çerçevesinde Patent Eşleştirme ve Patent Değerleme

Patent değerlemesi, patent haklarının ekonomik değerinin belirlenmesidir. Patent veya patent portföyünün satışı, finansal nedenler, kredibilite veya yurt dışı başvurularla ilgili strateji gibi patentlerin değerlendirilmesinin çeşitli nedenleri vardır. Ayrıca durum tespiti adı verilen analizler kapsamında, bir şirketin patentlerini değerlendiren uzman görüşlerine de ihtiyaç duyulmaktadır.

Patent değerleme amacıyla uzman olarak temel bilgileri, değerleme yöntemini ve sonucu parasal bir değer olarak belirtilmiş şekilde yazılı bir görüş (değerleme görüşü) hazırlanmaktadır. Patent değerleme uzmanları, örneğin ilgili alanda gerekli yasal ve teknik bilgiye sahip patent vekilleridir. Patent değerlemeleri asli olarak hukuki, teknik ve ekonomik temellere dayandırılır. Belirlenen hukuki, teknik ve ekonomik parametrelere göre bir model hazırlanır ve model formüle dökülerek patent değerlemenin parasal bir değer olarak sonucu hesaplanarak raporlanır.

Çin Lahey Sistemi’ne Katıldı

Çin Lahey Sistemi’ne katılarak sistemin kapsadığı ülke sayısını 94’e çıkardı. Çin’in Lahey Sistemi’ne katılmasıyla birlikte Lahey Sistemi, Dünya Bankası sıralamalarına göre dünyanın en büyük on ekonomik pazarından dokuzunu kapsar hale gelecek. 1999 Cenevre Metni 5 Mayıs 2022’de Çin’de yürürlüğe girecek ve bu tarihten itibaren taraf ülkelerdeki şirketler ve tasarımcılar, Çin’de uluslararası tasarım koruması sağlayarak dünyanın en büyük ve en dinamik pazarlarından birine daha kolay girebilecekler. Bu durumda Çin’deki şirketler ve tasarımcılar da Lahey Sistemi kapsamındaki ülkelerin birçoğunda tasarımlarının uluslararası korunmasını kolay bir şekilde isteyebilecek ve uluslararası pazara açılabilecekler.

Teknofest 2022 Teknoloji Yarışmaları Başvuruları Başladı

Binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST teknoloji yarışmaları başvuruları açıldı. Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan ve ayakları yerden kesen TEKNOFEST rüzgarı bu yıl Kuzey’den esecek! 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl Roket’ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka’dan Sualtı Sistemleri’ne kadar 39 farklı teknoloji yarışması gerçekleşecek.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları ile geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri destekliyor.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı teknoloji yarışmaları ile TEKNOFEST 2022; ilk kez düzenlenen Dikey İniş Roket, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma, Hyperloop Geliştirme Yarışmaları ile birlikte toplam 39 farklı teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST 2022 Samsun Çarşamba Havalimanı’nda yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat

Ayrıca 7. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’22) da TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenecek.

TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları

 1. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması
 2. Roket Yarışması
 3. Savaşan İHA Yarışması
 4. İnsansız Hava Araçları Yarışması
 5. Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması
 6. Model Uydu Yarışması
 7. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması
 8. Sürü Robotlar Yarışması
 9. Karma Sürü Simülasyon Yarışması
 10. Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması
 11. Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması
 12. Uçan Araba Yarışması
 13. Jet Motor Tasarım Yarışması
 14. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması
 15. Eğitim Teknolojileri Yarışması
 16. Akıllı Ulaşım Yarışması
 17. Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması
 18. Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması
 19. Tarım Teknolojileri Yarışması
 20. Tarımsal İKA Yarışması
 21. Helikopter Tasarım Yarışması
 22. Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması
 23. Turizm Teknolojileri Yarışması
 24. Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
 25. Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması
 26. Türkiye Drone Şampiyonası
 27. World Drone Cup
 28. Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması
 29. Hack Karadeniz
 30. Travel Hackathon
 31. ISIF
 32. Robotik Yarışmalar
 33. TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi
 34. Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması
 35. TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü
 36. Hyperloop Geliştirme Yarışması
 37. Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması
 38. Dikey İnişli Roket Yarışması
 39. Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

 

 

Kosgeb Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

KOSGEB “Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretimin Artırılması İçin Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler ile Savunma Sanayi İhtiyaçlarını Millileştirme Kapsamında İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi” çağrısı 15 Aralık 2021’de açılmış olup, başvurular 8 Şubat 2022 tarihine kadar yapılabilecektir.

Proje teklif çağrıları ile 100.000 TL’ye kadar Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları ile ilgili resmi kurum, vekillik ve danışma giderleri dahil olmak üzere sınai mülkiyet harcamaları, toplamda 6.000.000 TL’ye varan destek sağlanabilmektedir.

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7664/arge-urge-ve-inovasyon-destek-programi

EYUBOĞLU Marka Ve Patent Eğitmenlerinden Temel Patent Eğitimi !

Avukatlarımızdan Gizem KARPUZOĞLU’ndan Temel Patent Eğitimi !

28 Mayıs 2020 tarihinde ZOOM platformu üzerinden yapılacak eğitim, saat 14:00’dedir.

Kayıt formu: is.gd/14TDOc

Eğitim ücretsiz ve 60 kişi ile sınırlı olup, katılımcılara dijital sertifika verilecektir.

EYUBOĞLU Marka Ve Patent Eğitmenlerinden Temel Marka Eğitimi !

Avukatlarımızdan Ceren EYUBOĞLU’ndan Temel Marka Eğitimi !

21 Mayıs 2020 tarihinde ZOOM platformu üzerinden yapılacak eğitim, saat 14:00’dedir.

Kayıt formu: https://t.co/dkmgHHqR6y

Eğitim ücretsiz ve 60 kişi ile sınırlı olup, katılımcılara dijital sertifika verilecektir.

tr_TRTurkish