TÜBİTAK üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında 1702, 2022 yılı 1. dönem çağrısına çıkmıştır.

1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Çağrı kapsamında, bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

1702-Patent Lisans-2022-1 kodlu bu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir. Proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentler ile ilgili teknoloji değerleme hizmeti alımları destek kapsamında değerlendirilecektir.

1702-Patent Lisans-2022-1 çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

 

  • Temel destek oranı %25’tir.
  • Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
  • Müşteri Kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir.
  • Proje kapsamındaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde Çağrı Duyurusu ekinde belirtilen eylem alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
  • EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir.
  • Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.
  • Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı kavram doğrulama, prototip geliştirme ve test-analiz işlerine ait hizmet alımı giderlerine ve patentler ile ilgili teknoloji değerleme hizmeti giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır. Destek kapsamına alınabilecek kavram doğrulama, prototip geliştirme ve test-analiz hizmet alımlarının toplam üst tutarı 250.000 TL’dir.

Çağrı takvimi aşağıda yer almaktadır:

 

1702-2022-1 Çağrı Takvimi
Çağrının açılış tarihi 28 Şubat 2022
Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi 25 Mayıs 2022, saat 17:30
Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması** 7 Mart 2022
Çağrı kapanış tarihi*** 2 Haziran 2022, saat 23:59
Destek başlangıç tarihi 1 Temmuz 2022
Proje bütçesi üst limit 2.000.000 TL (iki milyon Türk Lirası)

 

Şirketlerin dinamik piyasa koşullarına uyum sağlayabilmeleri için sürekli olarak yeni yetkinlikler geliştirmeleri ve mevcut yetkinliklerini güncellemeleri gerekmektedir. Araştırma kurumlarında geliştirilmiş teknolojilerin lisanslanması, şirketlerin kendi teknolojilerini daha etkin biçimde ticarileştirmelerine katkı sağladığı gibi yeni teknolojiler geliştirmelerini de kolaylaştırabilmektedir. Ürünlerini daha hızlı pazara sunmak için yeni teknolojilere ihtiyaç duyan şirketler, patentli teknolojileri lisanslamayı tercih edebilmektedir. Lisanslama yoluyla patentli teknolojileri kendi bilgi birikimine ekleyebilen şirketlerin ürünlerini rakiplerinden daha hızlı pazara sunabildikleri görülmektedir.

Diğer taraftan şirketlerin diğer araştırma kurumlarında geliştirilmiş teknolojileri lisanslamasını

engelleyen çeşitli etmenler de mevcuttur. Patentli teknolojilerin ticarileştirilmesini engelleyen

önemli nedenlerden bir tanesi bilgi asimetrisidir. Bu bağlamda teknoloji geliştiriciler, buluşlarının değerini tam olarak belirleyememekte, teknolojiyi kullanmak isteyen şirketler ise teknik ve finansal belirsizliklerden dolayı yatırımı riskli bulmaktadır. Bilgi asimetrisinden dolayı patentli teknolojilere yapılacak yatırımların riskli bulunması nedeniyle bu alana yeterli kaynak ayrılmamaktadır.

Patentle korunan teknolojileri uygulamaya dönüştürmeyi amaçlayan kuruluşlara sağlanacak destek ile bilgi ve teknoloji aktarımı süreçlerinin kolaylaştırılabileceği değerlendirilmiştir. Bu husus 11. Kalkınma Planı’nda da yer bulmuş ve 351.3 numaralı politika tedbirinde Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojilerin lisanslama veya devir yolu ile Türkiye’de yerleşik firmalara aktarılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda TÜBİTAK Yenilik Destek Programı çerçevesinde 1702 Patent Lisans-2022-1 kodlu ve “Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı” başlıklı çağrıya çıkılmıştır.

 

TÜBİTAK  1702 Yenilik Destek Programı çerçevesinde Patent Eşleştirme ve Patent Değerleme

Patent değerlemesi, patent haklarının ekonomik değerinin belirlenmesidir. Patent veya patent portföyünün satışı, finansal nedenler, kredibilite veya yurt dışı başvurularla ilgili strateji gibi patentlerin değerlendirilmesinin çeşitli nedenleri vardır. Ayrıca durum tespiti adı verilen analizler kapsamında, bir şirketin patentlerini değerlendiren uzman görüşlerine de ihtiyaç duyulmaktadır.

Patent değerleme amacıyla uzman olarak temel bilgileri, değerleme yöntemini ve sonucu parasal bir değer olarak belirtilmiş şekilde yazılı bir görüş (değerleme görüşü) hazırlanmaktadır. Patent değerleme uzmanları, örneğin ilgili alanda gerekli yasal ve teknik bilgiye sahip patent vekilleridir. Patent değerlemeleri asli olarak hukuki, teknik ve ekonomik temellere dayandırılır. Belirlenen hukuki, teknik ve ekonomik parametrelere göre bir model hazırlanır ve model formüle dökülerek patent değerlemenin parasal bir değer olarak sonucu hesaplanarak raporlanır.

tr_TRTurkish